EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

17.10.2019 - Čiastka 111

336 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

16.10.2019 - Čiastka 110

315 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

316 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

317 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

318 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 19. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

319 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

320 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

321 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

322 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

323 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 1. októbra 2019, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

324 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020

325 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

326 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

327 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí

328 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu

329 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

330 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

331 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

332 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

333 / 2019 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

334 / 2019 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. októbra 2019 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

335 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.10.2019 - Čiastka 109

310 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019 o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

311 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

312 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 18. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

313 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov

314 / 2019 Z.z. ... ZÁKON zo 17. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

14.10.2019 - Čiastka 108

301 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

302 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

303 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

304 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 10. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

305 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

306 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

307 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

308 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z 2. októbra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

309 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 1. októbra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

09.10.2019 - Čiastka 107

297 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 13. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

298 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

299 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019 o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

300 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

08.10.2019 - Čiastka 106

296 / 2019 Z.z. ... ZÁKON z 11. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

07.10.2019 - Čiastka 105

295 / 2019 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. septembra 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

04.10.2019 - Čiastka 104

294 / 2019 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Piatok, 18. október 2019
Meniny má Lukáš, zajtra Kristián
USD* 1.1113+0.0088
GBP* 0.8684+0.0028
CZK* 25.6730-0.0850
HUF* 331.5900-1.4300
PLN* 4.2855-0.0100
SEK* 10.8105-0.0253
HRK* 7.4425+0.0087
CHF* 1.0991-0.0006
RUB* 71.1371+0.3159

  17.10.2019, 22:20 - Nová šéfka MMF privítala čiastočnú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou

  17.10.2019, 22:02 - Renault zhoršil odhad vývoja tržieb, očakáva ich pokles

  17.10.2019, 18:59 - Poslanci zvolili len jednu kandidátku do Regulačnej rady, voľbu si zopakujú

  17.10.2019, 18:52 - Southwest Airlines odložili návrat 737 MAX až na február

  17.10.2019, 18:25 - Predmet miestneho poplatku za rozvoj sa upraví

  17.10.2019, 18:20 - Slovensko musí za agrodotácie vrátiť takmer šesť miliónov do rozpočtu Únie

Bratislava10°C   
Košice8°C   
Poprad7°C   
Žilina7°C   
Zvolen11°C   
Viedeň11°C   
Praha10°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0