EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

12.07.2018 - Čiastka 70

204 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

205 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

206 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

207 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 27. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

10.07.2018 - Čiastka 69

202 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

203 / 2018 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

09.07.2018 - Čiastka 68

201 / 2018 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

04.07.2018 - Čiastka 67

198 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

199 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

200 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

29.06.2018 - Čiastka 66

192 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

193 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

194 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

195 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2018, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

196 / 2018 Z.z. ... OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 20. júna 2018 o úprave súm životného minima

197 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 18. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 33/2017 Z. z.

28.06.2018 - Čiastka 65

190 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

191 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

27.06.2018 - Čiastka 64

186 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 12. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

187 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. júna 2018, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

188 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 22. júna 2018 o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

189 / 2018 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 18. júna 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

26.06.2018 - Čiastka 63

184 / 2018 Z.z. ... ZÁKON z 25. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

185 / 2018 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. júna 2018, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2019

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Streda, 18. júl 2018
Meniny má Kamila, zajtra Dušana
USD* 1.1707-0.0013
GBP* 0.8872+0.0046
CZK* 25.8750-0.0080
HUF* 323.3500+1.2100
PLN* 4.3007-0.0006
SEK* 10.3003-0.0330
HRK* 7.3915-0.0030
CHF* 1.1648-0.0048
RUB* 73.1793+0.2573

  12:12 - Dohoda o voľnom obchode zvýši zahraničný obchod, profitovať môže aj Slovensko

  12:01 - Rast inflácie v eurozóne sa v júni mierne zrýchlil na dve percentá

  11:19 - Google má dostať od Komisie rekordnú niekoľkomiliardovú pokutu

  10:50 - Premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nebude možné vymáhať

  10:37 - Lajčák vníma dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom ako dobrú správu

  10:09 - Musk sa ospravedlnil jaskyniarovi za to, že ho nazval pedofilom

Bratislava25°C   
Košice19°C   
Poprad19°C   
Žilina20°C   
Zvolen22°C   
Viedeň27°C   
Praha24°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0